Daily Archives: 12/02/2012

Sữa tăng giá: Chỉ còn biết kêu trời

12 Th2, 2012

Âm thầm tăng giá Nhiều doanh nghiệp sữa dù không công bố rộng rãi việc tăng giá mà lại âm thầm gửi bản thông báo áp dụng mặt bằng giá mới đến các đại lý như trường hợp của Công ty CP TM DV...