Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Chuẩn bị đón cơ hội vượt lên sau suy thoái

13 Th11, 2009

354

Trong bài viết này, dựa trên các nghiên cứu tổng quan và kết quả khảo sát các nhà lãnh đạo các công ty hàng đầu thế giới, chúng tôi đưa ra một số khuyến cáo, kinh nghiệm để giúp các doanh nghiệp...