Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Giám đốc nhà nước – Giám đốc tư nhân

25 Th11, 2009

371

Có hai điều khác nhau rất cơ bản giữa Doanh nghiệp Tư nhân và Doanh nghiệp Nhà nước: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh chạy vào...