Daily Archives: 19/12/2010

Đồng thuận lãi suất ngân hàng: Có cũng như không

19 Th12, 2010

777

Hô to – làm khó Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì lãi suất hay giá cả bất cứ mặt hàng nào cùng đều có một mặt bằng chung có lợi cho khách hàng và an toàn cho DN, ổn định cho thị trường....