Daily Archives: 08/11/2017

Nợ công hơn 3 triệu tỷ: ASEAN giảm, Việt Nam tăng

08 Th11, 2017

Tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam những năm gần đây có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt kể từ năm 2011. Nếu chúng ta lạm dụng việc vay nợ và sử dụng thiếu thận trọng nguồn tài chính này thì các khoản...