Trang chủ » Điểm nóng »

Điểm nóng

Mười cách tạo giá trị mới cho cổ đông

16 Th8, 2007

Từ ý tưởng… Rất nhiều công ty chấp nhận hi sinh sự phát triển bền vững để đạt được những lợi nhuận ngắn hạn. Ví dụ: Gần 80% các thành viên ban quản trị đều giới hạn chi tiêu cho lĩnh...

Lãnh đạo người tài

16 Th8, 2007

Từ ý tưởng… Ai là người quyết định phần lớn thành công trong công ty bạn? Đó có phải là những người tài, những người mà kiến thức và kinh nghiệm của họ sẽ góp phần tạo nên những giá...