Dữ liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam

GDP

 

Lạm phát

Cán cân thương mại

FDI

Tỷ giá

Tổng quan

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Đồ thị
1 Chỉ số giá tiêu dùng %
2 Tăng trưởng GDP %
3 GDP theo giá hiện hành Tỷ VNĐ
4 GDP theo giá cố định (2010) Tỷ VNĐ
5 Tổng trị giá Xuất khẩu Triệu USD
6 Tổng trị giá Nhập khẩu Triệu USD
7 Toàn ngành công nghiệp %
8 FDI Giải ngân Tỷ USD
9 Cung tiền M2 (MoM) Tỷ VNĐ
10 Tỷ giá trung tâm VNĐ/USD
11 Tăng trưởng bán lẻ Tỷ VNĐ
12 Dân số Triệu người
13 Tỷ lệ thất nghiệp thành thị %

Thu nhập

CPI

CPI Theo tháng

CPI Theo năm

Sản xuất công nghiệp

Số liệu theo tháng

Số liệu theo năm

Bán lẻ

Số liệu theo tháng

Số liệu theo năm

Xuất-nhập khẩu

Số liệu xuất khẩu theo tháng

Số liệu nhập khẩu theo tháng

FDI

Tổng FDI theo tháng

Tín dụng

Tín dụng theo tháng

Tỷ giá

Dân số và lao động