Bản đồ các doanh nghiệp VNR500 năm 2019


Mỗi vòng tròn trên bản đồ chỉ đến vị trí của một trụ sở công ty; và kích thước của vòng tròn thể hiện doanh thu của công ty. Phóng to bằng cách nhấp đúp vào bản đồ để khám phá các địa điểm của công ty và di chuột qua các vòng tròn để biết thêm thông tin.
Các mức doanh thu:
Mức 1: Dưới 100 tỷ ;Mức2: 100 - 200 tỷ ; Mức3: 200 - 400 tỷ ; Mức4: 400 - 600 tỷ ; Mức5: 600 - 800 tỷ ; Mức6: 800 - 1000 tỷ ; Mức7: 1000 - 1500 tỷ ; Mức8: 1500 - 2000 tỷ ; Mức9: 2000 - 2500 tỷ ; Mức10: Trên 2500 tỷ

PHÂN PHỐI THEO VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ VNĐ)

PHÂN PHỐI THEO DOANH THU (1-10 mức)

CÔNG TY HIỂN THỊ

Dữ liệu bởi VNR - Thiết kế bởi https://app.vef.vn cho VNR500 - 2019